Skip to content

ul. Limanowskiego 11M, Warszawa

info@salon.cece.pl

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”) – pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa o tym, że zgodnie z art. 13 RODO:

 1. administratorem danych osobowych podanych przez Państwa są wspólnicy TREND s.c. – Agnieszka Dolińska, Dorota Dolińska-Duda; adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Sułkowicka 2/4, 00-746 Warszawa; numer NIP: 9522062200; numer REGON: 141663330,
 2. z administratorem danych osobowych podanych przez Państwa można się skontaktować poprzez adres e-mail: e.kuncewicz@salon.cece.pl,
 3. we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo też napisać do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych na adres e-mail: e.kuncewicz@salon.cece.pl,
 4. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-b RODO, w ramach:
  • realizacji usług oraz zabiegów dostępnych u administratora danych wskazanego w ust. 1,
  • utworzenia konta usługi świadczonej przez spółkę Versum sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej; adres: ul. Cieszyńska 90, 43-300 Bielsko-Biała; wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; numer KRS: 0000581756; numer REGON: 362795750; numer NIP: 9372676744; wysokość kapitału zakładowego: 66 550,00 zł – poprzez użycie elementów graficznego interfejsu użytkownika w ramach naszego serwisu internetowego prowadzonego pod adresem elektronicznym URL https://salon.cece.pl/, co wymaga zawarcia umowy z podmiotem wskazanym w niniejszej lit. b na podstawie regulaminu udostępnianego przez ten podmiot pod adresem elektronicznym URL https://www.moment.pl/regulamin, o czym zostaniecie Państwo poinformowani przed pozyskaniem Państwa danych osobowym w tym celu i przed zawarciem przedmiotowej umowy.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wskazanych w ust. 4 celów.
 6. Nie będziemy przechowywali Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów wskazanych w ust. 4, do jakich dane zostały pozyskane lub dłużej niż jest to określone przepisami prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
 7. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  • na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, ale nie dłużej niż do momentu jej wycofania,
  • na podstawie zawartej umowy – 6 lat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), która reguluje termin przedawnienia roszczeń majątkowych.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Państwa wniosek administrator, wskazany w ust. 1, dostarczy Państwu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Państwo zwrócą do administratora określonego w ust. 1, może on pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 9. Macie Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora, wskazanego w ust. 1, Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 11. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 12. W celu skorzystania z powyższych praw skontaktujcie się Państwo z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, wskazanych powyżej. Dane kontaktowe tych podmiotów również wskazane są powyżej.
 13. Państwa dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych osobowych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych Klientów i za ich uprzednią zgodą, zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, w tym określone w przepisach RODO.
 14. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora wskazanego w ust. 1, przy czym będą to:
  • upoważnieni pracownicy administratora,
  • zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi kosmetyczne, rehabilitacyjne, medyczne, zarządcze, księgowe, marketingowe, IT, oraz prawne.