Skip to content

ul. Limanowskiego 11M, Warszawa

info@salon.cece.pl

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
 2. Organizatorem programu lojalnościowego jest podmiot wskazany w punkcie 1 załącznika 1 do Regulaminu.
 3. Program lojalnościowy/Program – działanie mające na celu nagradzanie Uczestników którzy w szczególności dokonują zakupu towarów lub usług u Organizatora, a także promują Organizatora w sposób określony w Regulaminie. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa w okresie wskazanym w punktach 2 i 3 załącznika 1 do Regulaminu.
 4. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 5. Uczestnik – każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
 6. Konto Uczestnika – indywidualne konto w zakresie Programu dostępne pod adresem wskazanym w punkcie 4 załącznika 1 do Regulaminu., na którym rejestrowane są wszystkie aktywności, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
 7. Stan konta – ilość zgromadzonych przez Uczestnika punktów. Naliczanie punktów rozpoczynamy z pierwszym dniem roku kalendarzowego. Zebrane punkty kasowane są na koniec danego roku – najpóźniej do piętnastego dnia roku następującego.
 8. Nagroda – usługa, towar lub inne świadczenie, które Organizator umieścił w katalogu nagród w załączniku numer 3 do Regulaminu, na które można wymieniać zgromadzone w Programie punkty.
 9. UCZESTNICTWO
 10. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie może mieć formę pisemną lub elektroniczną. Do programu można dołączyć w każdej chwili.
 11. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w Programie w formie elektronicznej Uczestnik Programu otrzyma na podany przez niego w trakcie zgłoszenia adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenie przystąpienia do Programu lojalnościowego.
 12. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
 13. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem Konta Użytkownika. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 14. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 15. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 16. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora lub na swoim Koncie Uczestnika.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA  I ODEJMOWANIA PUNKTÓW

 1. Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za towary lub usługi Organizatora, a także po skutecznym dokonaniu promocji Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje uznanie Konta Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów za nie przysługujących znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 2. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika.
 3. Punkty w Programie Lojalnościowym mogą zostać odjęte Uczestnikowi w przypadku nie odwołania zarezerwowanej wizyty na 3 godziny przed planowanym terminem jej rozpoczęcia w ilości 250 punktów, a w przypadku nie pojawienia się na zabiegu i braku wcześniejszej informacji w ilości 500 punktów.
 4. Uczestnik może sprawdzać historię zmian Stanu Konta na swoim Koncie Uczestnika.
 5. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
 6. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
 7. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane lub odjęte nieprawidłowo.
 8. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
 9. ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY
 10. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.
 11. Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania stanowi załącznik numer 3 do regulaminu.
 12. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.
 13. Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać za pośrednictwem Konta Uczestnika, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 14. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
 15. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.
 16. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 17. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
 18. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon.
 19. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu Konta, możliwości zdobycia dodatkowych punktów.
 20. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
 21. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.
 22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 23. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową na adres wskazany w punkcie 1 załącznika 1 do Regulaminu. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
 24. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
 25. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem e-mail. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
 26. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.
 27. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 – ORGANIZATOR PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO, DATA ROZPOCZĘCIA I DATA ZAKOŃCZENIA

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest: Beauty Trend Sp. z o.o. (dawniej Trend s.c.) , Limanowskiego 11m , 02-943 Warszawa , email: info@salon.cece.pl
 2. Data rozpoczęcia Programu Lojalnościowego to: 2023-01-01
 3. Data zakończenia Programu Lojalnościowego to: 2023-12-31
 4. Adres do indywidualnego konta Uczestnika Programu Lojalnościowego: https://saloncece.versum.com/account/sign_in

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 – NAGRADZANE AKTYWNOŚCI W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 1. Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu nagradza Punktami następujące aktywności:
  1. Zakup usług (Transakcja) – Każdy 1,00 zł wydany na zakup usług zostanie wynagrodzony przez Organizatora 1 pkt. (Przelicznik 1,00 zł = 1 pkt stanowi standardowy przelicznik programu dla usług). Wyjątek w stosowaniu standardowego przelicznika stanowią usługi ujęte w załączniku numer 4.
  2. Zakup towarów (Transakcja) – Każdy 1,00 zł wydany na zakup towarów zostanie wynagrodzony przez Organizatora 1 pkt. (Przelicznik 1,00 zł = 1 pkt stanowi standardowy przelicznik programu dla towarów). Wyjątek w stosowaniu standardowego przelicznika stanowią towary ujęte w załączniku numer 4.
  3. Skuteczne Polecenie Organizatora – 250 pkt (Punkty przyznawane są osobie Polecającej jak i Poleconej).
  4. Napisanie komentarza – 30 pkt.

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 – NAGRODY

Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu Lojalnościowego umożliwia wymianę Punktów na następujące Nagrody:

Nazwa Wartość pkt/Dodatkowa płatność przy odbiorze
Karta Stałego Klienta 10% na usługi (z wyłączeniem medycyny estetycznej) 16000 pkt
Karta Stałego Klienta 5% na usługi (z wyłączeniem medycyny estetycznej) 9000 pkt
Masaż pleców 6000 pkt
Voucher 50 zł 4000 pkt
Zestaw kosmetyków 2000 pkt

ZAŁĄCZNIK NUMER 4 – WYJĄTKI W STOSOWANIU STANDARDOWEGO PRZELICZNIKA PROGRAMU DLA USŁUG ORAZ STANDARDOWEGO PRZELICZNIKA PROGRAMU DLA TOWARÓW

Manufacture Wartość pkt
VOUCHERY GRATISOWE 0 pkt
VOUCHERY KWOTOWE – punkty naliczane są podczas realizacji bonu 0 pkt